Transparència

Empresa | Transparència

Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

Contractes menors

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Informació pressupostos anuals

Comptes anuals

(Informe d’Auditoria, Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estats de Canvi en el Patrimoni Net i Memòria).

Convenis