Gestionem des de l’any 1.988 aquest servei de retirada amb grues dels vehicles que son denunciats pels Agents de la Policia Local i amb una estreta coordinació i treball realitzat pels nostres Inspectors Col·laboradors de Policia Local.

Els vehicles retirats de la via pública,normalment son per infraccions de transit, encara que també es fan altra mena de serveis com, abandonaments, precintes per donar compliment a manaments judicials o d’altres organismes oficials, diligencies policials, robatoris, residus sòlids, etc. sent retirats al dipòsit municipal de vehicles de Sant Adrià de Besos, que també gestiona EUSAB.

També es traslladen vehicles per restablir la circulació en accidents de transit o vehicles avariats, per manteniment i obres a la via publica, per actes oficials o esdeveniments especials, deixant-los a les mateixes localitzacions o el mes a prop possible.

Els serveis es realitzen actuant com a element dissuasiu per evitar les infraccions i com a control de la indisciplina, corregint-la quan es produeixi, tot per donar compliment a les normes de circulació i d’estacionament establertes a les ordenances municipals.

Ames, mitjançant la realització d’aquests serveis, es promou i fomenta l’educació vial entre tots els ciutadans, serveix per facilitar la mobilitat i donar millor fluïdesa al transit i seguretat vial als carrers, facilitant també mes espais per als vianants, la millora del paisatge urbà i l’aparcament a la nostre ciutat.

Principals Tarifes de retirada vehicles amb Grues:

Vehicles Tipus Import Base Imposable
Bicicletes, Ciclomotors i Motocicletes o similars 56,20€
Turismes i Furgonetes o similars Fins 1500 Kg. Tara 115,74€
Furgonetes i Camions o similars De 1500 a 3500 Kg. Tara 142,60€
Furgonetes i Camions o similars Mes de 3500 Kg. Tara

Preu mínim de 396,69€

Segons cost

En els següents serveis que es detallen, la tarifa es redueix al 50%:

  • En el cas que la grua no hagi començat la marxa amb el vehicle arrossegat.
  • Per immobilització del vehicle mitjançant procediment mecànic “Cepo”.
  • Pel trasllat de cada vehicle amb personal del Servei de la Grua o dels Agents de l’Autoritat.