Aquest servei de Dipòsit Municipal de Vehicles, es gestionat per personal propi d’EUSAB des de l’any 1.988 conjuntament amb el de retirada de vehicles amb Grues.

En el que es realitzen els tràmits dels expedients de tots els vehicles ingressats al mateix que no han estat recuperats pel seus titulars o propietaris, i que una vegada esgotats els terminis legals, son entregats al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles fora d’us, adjudicatari del servei, pel seu desballestament i baixa definitiva a la Prefectura Provincial de Transit.

La licitació i adjudicació de la empresa que realitza el servei de recollida del vehicles fora d’us C.A.T., es responsabilitat directa de l’ Ajuntament de Sant Adrià de Besos.

Actualment hi han diverses instal·lacions que son utilitzades com a Dipòsit Municipal de Vehicles.

Per contactar amb el Dipòsit Municipal de Vehicles ho pot fer a través de:

Telèfon fixe: 934620471
Telèfon mòbil: 649778506
Adreça electrònica: dipositvehicles@eusab.net

Per recuperar el Vehicle,

que ha estat retirat de la via pública, la Grua haurà deixat una enganxina al terra en forma de triangle, indicant la matricula del vehicle, a quin dipòsit municipal a estat ingressat i els telèfons de informació de Policia Local per localitzar el seu vehicle, que actualment son els 934620092 i 933815555.

Documentació que cal portar per recuperar un vehicle ingressat al dipòsit per infracció d’estacionament

Per a recuperar un vehicle retirat per infracció cal adreçar-se al Dipòsit Municipal indicat a l’enganxina o trucant als telèfons indicats d’informació, i aportar la següent documentació:

  • En tots els casos, cal presentar qualsevol document oficial (DNI, NIE, Pasaport, Permis de Conduir …), que identifiqui a la persona.
  • A mes dels documents escaients, que siguin necessaris atenent als motius que van causar l’ingrés al dipòsit.

En el mateix dipòsit, deurà de liquidar la tarifa vigent per la retirada del vehicle amb la Grua, indicades anteriorment.

Ames deurà de liquidar també, si es el cas, la tarifa vigent corresponent segons els tipus de vehicle per l’estància en el dipòsit municipal, que actualment son les següents:

Principals Tarifes del Dipòsit Municipal per cada dia de custòdia:

Es disposa d’un període de 4 hores gratuïtes des de l’hora de ingrés del vehicle al dipòsit fins a la seva retirada, un cop sobrepassat aquest període de 4 hores, s’abonarà la tarifa detallada a continuació per cada dia d’estància:

Vehicles Tipus Import Base Imp.
Bicicletes, Ciclomotors i Motocicletes o similars 6,78€
Turismes i Furgonetes o similars Fins 1500 Kg. Tara 13,93€
Furgonetes i Camions o similars Mes de 1500 Kg. Tara 17,23€

PER RENUNCIAR AL SEU VEHICLE:

Si ja no el vols, no el deixis abandonat, tens dos possibilitats per desfer-te del teu cotxe vell.

No el deixis al carrer

Un vehicle abandonat pot suposar un perill per a la vida ciutadana i una complicació per a tu, deteriora el paisatge urbà, embruta la ciutat i ocupa una plaça d’aparcament. A més, pocs dies després, tornaràs a tenir noticies del teu cotxe, perquè continuarà essent teu i teves, les possibles responsabilitats. Evita problemes. Porta’t bé amb ell i amb la teva ciutat.

Deixar-lo abandonat al carrer sens dubte no és una bona decisió. Sembla fàcil, però crea problemes.

Te’l retirem gratuïtament

És molt fàcil. Si no vols o no pots moure’l només cal que entreguis el permís de circulació a qualsevol de les dependències de la Policia Local o del Dipòsit Municipal de Vehicles i que comuniquis el lloc on tens el vehicle, sempre dintre del nostre terme municipal, entregant la documentació que es detalla i signant una declaració de renuncia al mateix.

La documentació que hauràs d’entregar es la següent:

  • Permís de circulació
  • Targeta d’inspecció tècnica
  • Certificat característiques tècniques.
  • DNI, NIE, Passaport,…

Baixa del vehicle

La resta ho farà l’Ajuntament i EUSAB, fent retirar el vehicle sense cap càrrec i entregant-lo al Gestor de residus autoritzat, per tal que sigui desballestat i donat de baixa a la Prefectura de Trànsit .

Així segur que t’evitaràs problemes.