INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ D’EUSAB:

La societat ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, S.A.U., va aprovar mitjançant acord del seu Consell d’Administració del 21 d’octubre de 2010, les Instruccions Internes de Contractació en aplicació de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (LCSP), que posteriorment van ser adaptades, al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que es va aprovar el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la nova Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic.[/fusion_text]

Instruccions Internes de Contractació

Aquí hi trobareu informació de les licitacions i dels plecs de clàusules administratives particulars d’EUSAB. Sent el mitja de difusió de les licitacions de contractes d’Obres i de Serveis i subministraments.

D’acord amb els articles 1 i 132 de la LLei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es garanteix els principis de llibertat d’accés a les licitacions, de publicitat i transparència dels procediments i no discriminació e igualtat de tracte entre els licitadors en l’adjudicació dels contractes. EUSAB contempla, en aquestes instruccions reguladores de la seva activitat contractual, els procediments d’adjudicació, inspirats en les normes d’aquesta llei i diferenciats pels llindars comunitaris i el valor estimat dels contractes, tal com expressa el quadre següent:

Tipus Obres Serveis i Subministraments
Contracte Menor Fins a 40.000,00€ Fins a 15.000,00€
Obert Simplificat Fins a 2.000.000,00€ Fins a 100.000,00€
Obert Simplificat Abreviat Fins a 80.000,00€ Fins a 35.000,00€
Obert No Harmonitzat Fins a 5.548.000,00€ Fins a 221.000,00€
Obert Harmonitzat De valor igual o superior a 5.548.000,00€ De valor igual o superior a 221.000,00€
Restringit No Harmonitzat Fins a 5.548.000,00€ Fins a 221.000,00€
Restringit Harmonitzat De valor igual o superior a 5.548.000,00€ De valor igual o superior a 221.000,00€
Amb Negociació No Harmonitzat Fins a 5.548.000,00€ Fins a 221.000,00€
Amb Negociació Harmonitzat De valor igual o superior a 5.548.000,00€ De valor igual o superior a 221.000,00€

Els imports indicats no inclouen l’IVA d’acord amb l’article 101 de la LCSP.

LICITACIONS D’EUSAB:

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i la informació essencial sobre cada procediment concret i els terminis de presentació.

Per obtenir qualsevol informació contactar amb:

  • EUSAB, SAU.
  • Carrer Ricart, 17, local, 08930, Sant Adrià de Besòs.
  • Telèfons 934620938 i 934620752, Fax 934620123.
  • Correu electrònic: eusabsau@eusab.net
  • Web: www.eusab.net

Contractes formalitzats a l’any 2021:

Licitacions convocades a l’any 2018:

Licitacions convocades a l’any 2017: