EUSAB

Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SAU

 
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

L’ús d’aquest lloc web, www.eusab.net, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.
El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.eusab.net el seu titular és EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU amb CIF A58478918 i està inscrit en el Registre Mercantil en el Tom 10908, Llibre 9842, Secció 2ª, Foli 18 , Full 126.639, Inscripció 1º.

EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU, està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

– Reglament Europeu RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.

– Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD, EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l’omplir el formulari de la secció Contacte es recolliran a les nostres bases de dades és responsable EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU.

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD, EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l’omplir el formulari de la secció Contacte es recolliran a les nostres bases de dades és responsable EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i les de limitació i portabilitat al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU situada a Ricart 17 Local 5, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a eusabsau@eusab.net.

De conformitat amb l’article 32 de l’RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia de el risc de les operacions de tractament realitzades.
EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.
Li demanem que comuniqui immediatament a EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació d’EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, a l’omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.
EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l’informem que EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.
Continguts, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular de la mateixa i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.
Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altre índole amb els professionals que integren el lloc web pel simple fet de l’accés a ella per part dels usuaris.
Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.
No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari a tercers.
Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de EUSAB Estacionaments Urbans de Sant Adrià del Besòs SAU per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

 

 

 

Crèdits del website de

EUSAB

Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besós SAU

 

Drets de propietat i copyright

EUSAB – Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs SAU
eusabsau@eusab.net

Ricart, 17 local
08930 Sant Adrià de Besòs Barcelona ( Spain)
CIF: B58478918
Tel. 934620938, Fax. 934620123