ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, S.A. Unipersonal (EUSAB) es una empresa municipal capital 100% de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que en sessió plenària del 26–11–1987 va acordar la seva constitució que es formalitza el 23 de Desembre de 1987, amb durada indefinida i que va iniciar la seva activitat el dia 1 de gener de 1988, per a la gestió directa de la prestació dels serveis municipals.

Que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que podrà conferir-li encomanes de gestió i adjudicar-li contractes, exclusivament en aquelles matèries relacionades amb el seu objecte social.

L’àmbit territorial de prestació de serveis de la societat serà el que tècnicament resulti possible de la seva extensió.

Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 10.908, llibre 9.842, foli 18, fulla 126.639, secció 2a. inscripció 1a. Amb C.I.F. núm. A58478918.

El domicili social està establert a la Plaça de La Vila, s/n, Pàrquing Soterrani, i les oficines centrals hi son ubicades al carrer Ricart, 17,local, de Sant Adrià de Besòs.

Noticies

ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS